ساده...سپید.... این بار خواستم سرتاپا مشکی بپوشم... دل تا چشم... زبان تا گوش... این بار خواستم لحظه به لحظه... ثانیه به ثانیه ... نفس به نفس... به یاد لب های تشنه و دل های صبور شما باشم... این بار خواستم بجز رنگ تو مولا.. به جز نام تو مولا.... هیچ رنگی به حضورم نزنم..... اما اما انگار لیاقت نیست... انگار ریاست. همه اش ریا.... که نمی شود... که نمیگذاری.... قبــــــــــول...... این بار انگار باید دور می انداختم آن پوستین ریا را... http://sade-sepid.mihanblog.com 2020-03-29T08:52:19+01:00 text/html 2013-05-18T01:04:08+01:00 sade-sepid.mihanblog.com سپیده بیدارم کن.... http://sade-sepid.mihanblog.com/post/21 <font color="#003333" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">چقدر زود می گذرد زمان.<br>از سال قبل تا حالا چقدر اتفاقات مختلف افتاده در زندگیم.... زیبایی هایی که خدا در لحظه هایم گنجانده. و زشتی هایی که من چپاندم در لابه لای خاطراتم...<br>دست گیری های خدا و ناشکری های من<br>لالایی هایی که برای وجدانم خواندم... و خواباندمش<br><br>و باز هم دست گیری های خدا<br><br>و باز هم ناشکری های من<br><br>خدای من. خدای فقط من.. خیلی می گذرد از آخرین باری که اینطور اینجا صدایت کردم؟!! چند روز؟ چند ماه؟ به سال کشیده گمانم.<br><br>یادت هست چه اکتشافاتی می کردم؟ ذهن آشفته ای داشتم. سر و سامانش داده ام و باز امتحانی دیگر و لالایی و .... دست گیری تو... و <br>خدایا دوستت دارم. خدایا ازینکه همچنان نگاهم میکنی دلم قرص است. هروقت خواستم که با من با جبروت خود معامله کنی، و سیلی بزنی تا بیدار شوم از وهم و خیالاتم.... همان کردی.<br>و این بار که خواستم از در رحمانیتت وارد شوی...خدایا همینطور می بخشی... همینطور نعمت می دهی. من ناشکری میکنم و تو باز مهربان نگاهم میکنی...<br>صبر می کنی... و صبـــــــــــر<br>خدایا می بینم نگاه مهربان و نگرانت را.... می&nbsp; ترسم از اینکه سکوت کرده ام و هیچ نمی خواهم از تو. می ترسم ازین قالب روزمرگی <font size="2">ای که گ</font>رفته ام. <br><span style="background-color: rgb(0, 204, 204);">خدایا صدای قلبم را خیلی دور میشنوم... خدایا بیدارش کن. بیدارم کن... </span><br><br><br><br> </font> text/html 2013-01-06T11:04:02+01:00 sade-sepid.mihanblog.com سپیده امان از روزگار بی وفا http://sade-sepid.mihanblog.com/post/20 السلام.<div>هنوز زنده ایم.</div><div>هنوز هم نفسی می آید.&nbsp;</div><div>هنوز هم مشغول درس و مشق...</div><div>ز گهواره تا گور دانشجو هستم بنده انگار...</div><div>یادش بخیر دورانی بود ها. می نوشتم...منتشر میکردم. میخواندید. میخواندم.&nbsp;</div><div><br></div><div>فرصت شود باز خواهم گشت. نه با شور سابق . خدا کند با شعور بیشتر لااقل. :)</div> text/html 2012-08-15T01:16:23+01:00 sade-sepid.mihanblog.com سپیده کلیپی که بارها از یوتیوب حذف شد.... http://sade-sepid.mihanblog.com/post/19 <div align="center"> خواننده ی این کلیپ که درباره غزه است <a href="http://www.michaelheart.com/" target="_blank" title="">مایکل هارت</a> هست که یک فرد نیمه سوریه ای و نیمه امریکایی هست. <br></div>کلیپ زیباییه مخصوصا متن شعرش. <br><p align="left">A blinding flash of white light <br> Lit up the sky over Gaza tonight <br> People running for cover <br> Not knowing whether they’re dead or alive </p> <p align="left">They came with their tanks and their planes <br> With ravaging fiery flames <br> And nothing remains <br> Just a voice rising up in the smoky haze </p> <p align="left">We will not go down <br> In the night, without a fight <br> You can burn up our mosques and our homes and our schools <br> But our spirit will never die <br> We will not go down <br> In Gaza tonight </p> <p align="left">Women and children alike <br> Murdered and massacred night after night <br> While the so-called leaders of countries afar <br> Debated on who’s wrong or right </p> <p align="left">But their powerless words were in vain <br> And the bombs fell down like acid rain <br> But through the tears and the blood and the pain <br> You can still hear that voice through the smoky haze </p> <p align="left">We will not go down <br> In the night, without a fight <br> You can burn up our mosques and our homes and our schools <br> But our spirit will never die <br> We will not go down <br> In Gaza tonight </p><br> text/html 2012-08-12T16:43:09+01:00 sade-sepid.mihanblog.com سپیده نفسی می آید هنوز......... http://sade-sepid.mihanblog.com/post/18 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">السلام</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">بنام خدای خودم</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">خیلی وقته نگفتم</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">بنام خدا خدای فقط من</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">:)</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">هیییییییییییی چه خوب شد که این کنج خلوت رو برای خودم نگه داشتم. و چه خوب شد که دورش رو شلوغ نکردم که هی نظر بذارم و منتظر باشم که نظر بذارن...هر وقت دلم خیلی می گیره و تنگ میشه و تنها میام و یه پستی می ذارم و دلم سبک میشه و ازونجا که می دونم کمتر بهم سر زده میشه کمتر هم سر میزنم به داشبورد و کمتر بالا و پایی می کنم دیدگاه ها رو.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">در احوال بنده اینکه بالاخره سنت های عالم کار خودش رو کرد و دعای مادربزرگ و مادر و خاله و دایی گرفت و بنده از الان یه دانشجوی کارشناسی ارشد به حساب میام. گرچه هنوز کارای فارغ التحصیلیمو انجام ندادم که بگم ای عالم هنوز مهر کارشناسی مون خشک نشده محکوم به ادامه تحصیل شده ایم. بلکه باید بگویم هنوز نمره پروژه پایان نامه مون رو تو سایت نزدن محکوم به این حکم خدارحمی شدیم. ( خدا رحم کرد به دل مادر و مادربزرگ یعنی)</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">از دیگر مصاعب بنده اینکه ولش گفتن نداره...</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">از احوالات هم که عرض کردم در بالادست....</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">از کشفیات:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">آآآآآآآآآااخ که چقدر کشفیات دارم . چقدر درددل دارم..چقدر سوال دارم.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">درددل: این شب های قدر به سرعت برق و باد اومدن و رفتن و من فقط واسه اینکه دلمو خوش کرده باشم تونستم فرصت کنم و چند شبی رو تا 2-3 بامداد بیدار بمونم و اونم با چه وضعی.. هی چرت زدم و هی چشم هامو مالیدم و هی این پا و اون پا کردم تو مسجد که خودم خجالت کشیدم. دیسک کمرم هم که یهو رخ نمود و نالید از پشت کامپیوتر نشستن های متوالی بنده ... و عدل سر دعای جوشن کبیر و ابوحمزه ثمالی بر ما عارض شد....اصلا این ماه رمضون خوب بهم مزه نداد. همش یه گرفتاری ای بود. یه کاری. یه پروژه ای. یه امتحانی...</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">دوس داشتم یه ماه کلا بی دغدغه واسه ی خودم باشم و کتاب بخونم و تحقیق کنم و دوتا چیز یادبگیرم و بیشتر هم عقیدتی کار کنم. دوست داشتم متن های بلند بالا بنویسم وبفرستم برای دوستانی که منتظرند و بهشون قول دادم تا اینقدر تو خجالت و شرمندگی بدقولیم نمونم و شب ها بیخوابی نکشم.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">دوست داشتم به خیلی از علایقم برسم....طراحی کنم..شعر بگم...کتاب بخونم...کتاب بخونم...کتاب بخونم....بنویسم...</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">اما بقول دایی محترم انگار بر پیشانی بنده زده شده : زگهواره تا گور دانش بجوی</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">البته انکار نمی کنم که دوس دارم ادامه تحصیلو. حتی کلی خوشحال هم شدم یجورایی.بیشتر بخاطر اینکه مادر خوشحال شد و مادرجون به نوه اش افتخار کرد. دیگه بقیشم با خودشونه اینقدر باید دعا کنن که این دو سه سالم به خیری<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>بگذره و تهش بتونیم یه پُخی بشیم...</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></p><hr><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font color="#330000"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">یه موردی رو بهش برخوردم تو این مدت که نبودم. اینکه چقدر راحت میتونیم گناه کنیم و چقدر راحت می تونیم بهش عادی نگاه کنیم و حتی اونو یه حق برای خودمون بدونیم و ازش راضی باشم و اصلا هم دردشو حس نکنیم که وجدانمون خراش برداشته ؛ بلکه هم احتیاج به بخیه داره ... .</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font color="#330000"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">اینکه چقدر راحت خودتو برای کسی که دوستش داری.. نه حالا خیلی دوستش داری ها.. کسی که بهش اهمیت می دی خرج می کنی و هزینش هم ارتکاب یه گناهه که اصلا میتونی دردشو حس نکنی....چون خیلی طرفت واست مهم بوده.</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font color="#330000"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>خیلی وحشتناکه خیلی....اینکه خودتو پاک بدونی...ولی وقتی میرسی به جایی که باید تو چشم خدا زل بزنی و بگی الهی العفو....باید پیشونیت بخوره زمین و کمرت بشکنه تا جرات کنی با یه صدایی که خودت بتونی بشنوی بگی الهــــــــی العفــــــــــــو....و بمیــــــــــــری از خجالت و داد بزنی حقته سنگینی بار این خجالت .. حـقته.....<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span></font><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN;mso-bidi-language:FA" lang="EN"></span></p> text/html 2012-07-11T02:05:23+01:00 sade-sepid.mihanblog.com سپیده تب داغ .... کو لیوانی آب یخ؟؟؟؟ http://sade-sepid.mihanblog.com/post/17 <span style="color: rgb(0, 0, 102);"> السلام</span><br style="color: rgb(0, 0, 102);"><br style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);">اگر از درد های استخوان سوز بنده بدانید نمی گویید چرا فلانی بروز نمی کند وبلاگش را( که البته هیچ کس برای دل خوش کنک من هم که شده نیامد همچین حرفی بزند.)</span><br style="color: rgb(0, 0, 102);"><br style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);">کارشناسی را تمام نکرده تمام خانواده به فکر ارشد بنده و ترقی فرزند دلبندشان به رده های متعالی تحصیلی هستند. و گوش همه هم با صداهای دل خودشان پر شده و ناله های جان سوز بنده را نمی شنوند که آآآآآآآآآآآای:::‌من دو زار سواد درست و حسابی ندارم ... چرا به زور می خواهید بر بار خجالت و سرافکندگی من اضافه کنید ؟؟؟ آیا فقط به قیمت کسب افتخاری دیگر برای خودتان؟</span><br style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);">آخر این طور هم درست نیست سخن بگویم هااان؟</span><br style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);">که هرچه باشد پدر و مادرند.... و اکنون هم مادربزرگ که منت مرا می کشند که به هر قیمت برووووووووووووو بخووووووووون برای ارشد.... فقط ارشد... که دیگر اگر بروی خانه ی شوهر وقت نیست و پول نیست و فلان و بهمان...</span><br style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);">گور بابای شوهر نداشته و فامیل شوهر ندیده کنند که هرچه دختران بدبختی چون من می کشند ازین سبب است.</span><br style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);">از یک طرف دعای سرو سامان گرفتن بنده را می کنند . از یک طرف .... چه بگویم آآآخر..</span><br style="color: rgb(0, 0, 102);"><br style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);">انگار که مثلا من چشم انتظار سوار سمند سفیدم و در اتاقم آآآه می کشم ...</span><br style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);">ای خدااااااااااااااا</span><br style="color: rgb(0, 0, 102);"><br style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);">چه بگویم؟</span><br style="color: rgb(0, 0, 102);"><br style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);">هی این تلفن بی مرام را کج و کوله کردم دستم را روی دکمه هایش لغزاندم که به یکی زنگ بزنم و دردم را بگویم دیدم کیست که بفهمد مرا....!!!!&nbsp; آخرش خوش به مرام همین وبلاگ پهلو گرفته...</span><br style="color: rgb(0, 0, 102);"><br style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);">منه بدبخت یک سال ازین خانواده ی محترم فرصت خواستم که مرا به حال خودم وا نهند تا بطور فشرده مهارت های رشته ام را افزایش دهم.. نمی گذارند که </span><br style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);">انگار که از سال بعد ورود دختران برای ادامه تحصیل مراتب بالا قرار است که غیرمجاز شود! گویند حتا دانشگاه آزاد رو که ارشد واجب است.....</span><br style="color: rgb(0, 0, 102);"><br style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);">آخر با چه رویی به این مقطع ورود کنم و بگویم لیاقتش را داشته ام؟</span><br style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);">آخر با چه روحیه ای تحصیل عالیه کنم و امیدوار باشم به آینده ای روشن به زور لامپ 60؟ </span><br style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);"> آخر با چه رویی از آن در کذایی ارشد خروج کنم و بگویم مهندس جامعه هستم؟</span><br style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);">آخر این دانشگاه لعنتی چه به آدم یاد می دهد ، اصلا کجا به آدم فرصت مهارت اندوزی می دهد؟</span><br style="color: rgb(0, 0, 102);"><br style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);">امان ازین تب مدرک گرایی..... امااااااااااااان...</span><br style="color: rgb(0, 0, 102);"><br style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);">&nbsp;از آن طرف هی نمی خوانم برای امسال و هی امتحانات را تا الان خراب خروب نموده ام&nbsp; که شاید فرجی باشد.. از طرفی مانده ام چه جواب نگاه های منتظر را بدهم و آآآه های پس از دریاقت نتایج را !!!!!</span><br style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);">-------</span><br style="color: rgb(0, 0, 102);"><br style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);">هرکی می خواد نظر بذاره خواهشا نصیحت نکنه .....که اصلا ظرفیتش موجود نمی باشد...</span><br style="color: rgb(0, 0, 102);"><br style="color: rgb(0, 0, 102);"><br style="color: rgb(0, 0, 102);"><br style="color: rgb(0, 0, 102);"> text/html 2012-06-02T11:43:31+01:00 sade-sepid.mihanblog.com سپیده ؟؟؟؟ http://sade-sepid.mihanblog.com/post/15 <div style="text-align: center; color: rgb(102, 0, 0); font-weight: bold;">چه جوریاس؟؟؟؟؟ کلی بازدید دارم اونوخ یه دونه نظر ندارم؟؟؟؟؟ هوووم!!!!!!!!!!<br><br><span style="color: rgb(0, 0, 102); font-weight: normal;">=========================</span><br><br><font size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 0); font-weight: normal;" class="post-user-top">از آنجا که هرساله این تولد ما گره می خورد به وفات امام (ره) و پدر گرامی از کودکی رسم کرده که ولادت امام رضا را (که اون سال تولدم،روزش مصادف شده بود با تولد امام رضا... ) برای این جانب تولده <span style="color: rgb(51, 0, 0);" class="post_tag">شادمانه</span><span style="color: rgb(51, 0, 0);"> </span>به حساب می آورد.<br> <br> و از آنجا که ما زرنگ می باشیم ازین فرصت استفاده نموده و دوبار در سال کادو تقاضا می کنیم... </span></font><img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><br><font size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 0); font-weight: normal;" class="post-user-top"> <br> امسال در راستای شاد سازی فضای فامیل تولدمان را یک روز جلوتر گرفتند و الان من در یک دوگانگی به سر می برم. از آنجایی که امروز متولد شدیم و دیروز کادو گرفتیم...</span></font><br></div> text/html 2012-05-22T03:01:38+01:00 sade-sepid.mihanblog.com سپیده شجاع دل http://sade-sepid.mihanblog.com/post/14 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; color: rgb(51, 0, 0);" align="center"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">امروز دیگر تصمیم گرفتم بنویسم</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; color: rgb(51, 0, 0);" align="center"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">تمام کارها و کار نما ها را بگذارم زمین و فقط بنویسم</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; color: rgb(51, 0, 0);" align="center"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">نوشتن علاوه بر اینکه دل و دماغ می خواهد</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; color: rgb(51, 0, 0);" align="center"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">یک شجاعتی هم می خواهد</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; color: rgb(51, 0, 0);" align="center"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">این که خودت را آماده کنی در دریای رویاهایت غوطه ور شوی </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; color: rgb(51, 0, 0);" align="center"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">و حواست جمع باشد که غرق نشوی</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; color: rgb(51, 0, 0);" align="center"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">و نتیجتن نفس کم نیاوری و</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; color: rgb(51, 0, 0);" align="center"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">تبدیل به کنده ی درختی شوی که تا ابد</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; color: rgb(51, 0, 0);" align="center"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">تا نا کجا آباد روی آب شناور می شود...</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; color: rgb(51, 0, 0);" align="center"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">و دلت به این خوش باشد که گاهی </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; color: rgb(51, 0, 0);" align="center"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">وسیله ی نجات دیگران باشی</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; color: rgb(51, 0, 0);" align="center"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">نه </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; color: rgb(51, 0, 0);" align="center"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">برای ادامه ی راه سخت روبه رو </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; color: rgb(51, 0, 0);" align="center"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">باید به فکر نجات خودت هم باشی</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="center"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">----</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 102);" align="center"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">شعر... آه </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 102);" align="center"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">این آه از آن آه های واقعی بود</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 102);" align="center"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">که از یک دل سوخته بر می آید<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>ها...</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 102);" align="center"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">آه .. شعر</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 102);" align="center"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">خیلی وقت هم هست که شعر نمی گویم</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 102);" align="center"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">برای شعر گفتن هم باید شجاع تر بود</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 102);" align="center"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">این بار باید در عشق غوطه ور شوی و </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 102);" align="center"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">احساسات ناب</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 102);" align="center"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">تا کلمات خود به خود اسیر توری که پهن کرده ای شوند...</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 102);" align="center"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">نه تقلایی .. نه تردیدی...</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 102);" align="center"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">فقط کمی مقاومت و هماهنگ<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>شدن با امواج</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 102);" align="center"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">و بعد صیدی خوب </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 102);" align="center"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">ولی در نهایت باید آنقدر حواست باشد</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 102);" align="center"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">که صیاد خودش شکار نشود...</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="center"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">----</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; color: rgb(0, 51, 0);" align="center"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">نتیجه ی اخلاقی متون نگاشته شده ی فوق این است که :</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; color: rgb(0, 51, 0);" align="center"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">ترسو شده ام و محتاط</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; color: rgb(0, 51, 0);" align="center"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">پیر شدم دیگر!!!</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="center"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language:EN;mso-bidi-language:FA" lang="EN"></span></p> text/html 2012-05-08T01:00:16+01:00 sade-sepid.mihanblog.com سپیده باز هم یادش بخیر http://sade-sepid.mihanblog.com/post/13 <div style="text-align: center;"> <font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">کودک که بودیم</span><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;به قول بزرگتر ها</span><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;این پستی ها وبلندی های زندگی</span><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;به راحتی لی لی بازی کردن شیرین بود</span><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;و راه چاره، بالاخره، پیدا میشد..</span><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;به راحتیه با چشم بسته </span><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">در گردی دایره ی 9 دنبال سنگ آپار، گشتن.</span><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;تخیل جوابگوی همه ی سوالات بود</span><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;ارضا کننده ی همه ی کنجکاوی ها</span><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">و دلیل کافی برای شادی هایی از ته دل</span></font><br><br><span style="color: rgb(102, 0, 0);">&nbsp;باز هم یادش بخیر </span></div> text/html 2012-05-01T10:03:59+01:00 sade-sepid.mihanblog.com سپیده memo http://sade-sepid.mihanblog.com/post/12 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">به نام خدا</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>مدتیست </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">ولی حال امشب از انواع<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>آن شب هایی ست که می دانم باید نوشت</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">یعنی این حس نوشتن بدجوری نوک انگشتانمان را ( می شوارند ) </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">اصلا نبود حالی و مجالی</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">فرصتی که فقط برای خودم باشم و بس</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">و غرق کنم خودم را در توهم یک دریای خیالیِ رویا</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">memo </span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">نویس شده ام ها </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">هر بار که این قالب انشایی غالب (( م یشود ))</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">پناه می برم به گوشی و می نویسم و هی می نویسم و </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">دو هفته بعد از سر بی کاری</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">برای صرفه جویی و جلوگیری از مبادرت به پیامک زدن های بی پاسخ به دوستان</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">و زور زدن برای خوب بودن</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">و خوب حرف زدن</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">و هی ناراحت نبودن</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">و هی قربان صدقه رفتن برای بشرِ همیشه محتاج و ناراضی</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">که خاک گور هم نکندش راضی</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">کجا بودم؟؟؟</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">هان:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">و دو هفته بعد از سر بیکاری</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">سری می زنم به همان </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">memo</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> های رنگی رنگی</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">و از سر می خوانم به ته </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">و از آخر به اول</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">و بن بست هایی شیرین</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">با اینکه فقط برای خواندن خودم است و بس</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">ولی همچین به دل می نشیند</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">یک جور کنج تنهایی ست برای خودش</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">تازگی ها هم سه نقطه گذاشتن را فراموشیده و پناه برده ایم به </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">enter</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> زدن های متوالی انگـــــار.........</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">این هم ازین مقالات فقط خود فهم بنده</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">:)</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">==========</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">پاورقی:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">(): خواستم بنگارم "می سوزاند"؛ ولی زیر نور ال ای دی لپ تاپ و لالایی پشه های رفیق و صلح طلب "می شوراند" از آب در آمد که البته بیشتر از بار معناییه همین آخری خوشمان آمد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">(()) : همان بالایی؛ + کمی غلط تایپی</span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ansi-language:EN;mso-bidi-language:FA" lang="EN"></span></p> text/html 2012-04-12T04:16:53+01:00 sade-sepid.mihanblog.com سپیده اطلاعیه http://sade-sepid.mihanblog.com/post/11 خواهم نوشت به زودی.. ان شالله. :) <br>هنووووز در قید حیاتم ها<br><br>عید هم پساپس مبارک :)<br> text/html 2012-03-10T13:36:48+01:00 sade-sepid.mihanblog.com سپیده طعم شیـــریـن نسیم بهشـــت http://sade-sepid.mihanblog.com/post/10 <div style="text-align: center; color: rgb(102, 0, 0);">خدایا به نام تو سلام<br> به نام تو لبخند<br> به نام تو دیدن<br> </div> <div style="text-align: center;">:::::::::::<br> <br> </div> <span style="color: rgb(0, 0, 102);">امروز که به آسمان نگاه کردم... از آسمان آمدم پایین پایین پایین تر تا نوک یک ساختمان نه چندان بلند... و بعد نوک شیروانی ساختمانی دیگر.. بانکی دیگر.... </span><br style="color: rgb(0, 0, 102);"> <span style="color: rgb(0, 0, 102);">فهمیدم</span><br style="color: rgb(0, 0, 102);"> <span style="color: rgb(0, 0, 102);">فهمیدم</span><br style="color: rgb(0, 0, 102);"> <span style="color: rgb(0, 0, 102);">معنی این را که </span><br style="color: rgb(0, 0, 102);"> <span style="color: rgb(0, 0, 102);">دنیا را باید پست دید.... پست.... بی مقدار.... </span><br style="color: rgb(0, 0, 102);"> <span style="color: rgb(0, 0, 102);">اما زندگی را.......... ؟؟؟؟؟</span><br style="color: rgb(0, 0, 102);"> <span style="color: rgb(0, 0, 102);">نه </span><br style="color: rgb(0, 0, 102);"> <span style="color: rgb(0, 0, 102);">زندگی را باید زیبا دید </span><br style="color: rgb(0, 0, 102);"> <span style="color: rgb(0, 0, 102);">چون </span><span style="font-style: italic; color: rgb(0, 0, 102);">باید</span><span style="color: rgb(0, 0, 102);"> زیبا زندگی کرد</span><br style="color: rgb(0, 0, 102);"> <span style="color: rgb(0, 0, 102);">تا </span><br style="color: rgb(0, 0, 102);"> <span style="color: rgb(0, 0, 102);">شادمانه</span><br style="color: rgb(0, 0, 102);"> <span style="color: rgb(0, 0, 102);">زیباترین وعده های خدا را </span><br style="color: rgb(0, 0, 102);"> <span style="color: rgb(0, 0, 102);">در مشت بفشاری</span><br style="color: rgb(0, 0, 102);"> <span style="color: rgb(0, 0, 102);">نکند که </span><br style="color: rgb(0, 0, 102);"> <span style="color: rgb(0, 0, 102);">از قلبت بیرون برود</span><br style="color: rgb(0, 0, 102);"> <span style="color: rgb(0, 0, 102);">طعم شیـــریـن نسیم بهشـــت......</span><br><br> text/html 2012-02-16T04:55:55+01:00 sade-sepid.mihanblog.com سپیده درهمیات..... http://sade-sepid.mihanblog.com/post/9 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif][if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif][if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif][if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; color: rgb(102, 0, 0);" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">بنام خدای من .... خدای فقط من</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="center"><span style="font-size:10.0pt; line-height:115%;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">السلام</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes"></span>از همین اول اعلام کنم که این پست از آن دسته مطالب درهم نوشتاری بنده است.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">اصلا نمیدانم قرار است دو صفحه شود یا دو خط و تمــــام</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">اصلا هم خیال ندارم بعدا چیزی از سر و تهش بزنم یا حتی اضافه کنم</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">همین.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">زنده ی زنده</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">اصلا هم نمیدانم قرار است از چه بگویم!! نه نمی دانم که قرار است از کجا بگویم...</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">اسباب کشی کردم به این نا کجا آباد بلکه از عقده های دل وامانده ام بگویم بدون اینکه به کسی بربخورد. بدون اینکه چند آشنای دور و نزدیک با قیافه های کج و کوله شده از نوشتار های بنده ، هی سعی کنند انتهای تفکرات مارا کنکاش کنند. اما چه شد!!! هیچ...</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">هیچ ننگاشتیم و هی به این فکر کردیم که یعنی چه!!!!<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>این بازی من بنویسم تو بخوانی... تصحیح می کنم: من بنویسم هی خاک بخورد تا بالاخره دعوت شوی یا از بیکاری سری به همسایه هایت بزنی و آنوقت سر سری بخوانی و بروی و کـــه چــــه!!!!!</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">بس است این درهمیات شاهکار بنده!</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span dir="RTL" style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"><span style="font-weight: bold; color: rgb(102, 0, 0);">::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::</span><br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">فکـــــر فکـــــر که خیلی در سرم دارم..... از همان دسته فعالیت های عاااام المنفعه گرفته تا خودمنفعه!!! </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">برنامه ریزی می خواهد که من هم همیشه عاجز بودم از ریختن یک طرح درست و حسابی ...نمیدانم شاید چون چندین هندوانه را نمیشود به بغل گرفت و باعث عوارض گرفتگی کمر میشود. همین درد جانکاه دیسک کمر که امان ما را در عُنفُقانِ جوانی بریده... </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">قیافه که نداشتیم.. اخلاق هم نداشتیم... انگشتان لق لقوی شصت پایمان هم که خودش داستانیست<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>(نتیجه ی اصابت سه عدد بشقاب چیینی عهد عتیق به بند شصت پا) و همه ی اینها به اضافه ی این دیسک کمر (نتیجه ی ژان والژان بودن های دم عید) تدارک یک فستیوال ترشی اندازون جانانه را فراهم نموده ... این برادر عزیزتر از جان و خل و چل و کنکوری ما (ارتباط کنکور را با جنون آنی که میدانید حتما!!!)هم به ما روحیه می دهد که من به تو امیدوارم ...و ما هم سعی میکنیم فیلم کره های نبینیم تا روحیاتمان هوایی نشود... </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">خدا همه ی برادرها را برای خواهران نگه دارد. آن یکی برادرمان که بشود برادر دوقولوی این برادرمان خدایی صحبتی فلسفی نمود با بنده که کلی مارا روشن نمود. که همچین دلمان آرام گرفت... که شاید اینقدری که فکر می کردیم از جهنمی های درگاه خدا نیستیم. که باعث شده تازگی ها در برابر تلخی ها و نامردی های دوستان و دشمنان خیلی خوب مقاومت می کنیم.</span></p><hr style="width: 100%; height: 2px;"><hr style="width: 100%; height: 2px;"><hr style="width: 100%; height: 2px;"><p class="MsoNormal" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"><span style="font-weight: bold; color: rgb(102, 0, 0);">++</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span style="font-weight: bold; color: rgb(102, 0, 0);"></span><span style="color: rgb(0, 0, 102);">یک موقع هایی بود که تشنه ی زیارت تو بودم ارباب.... خدا زیارت امام غریب را نصیبم کرد.. بخاطر دل تنهای دوستی آن را پس زدم...</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 102);" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">نق زدم... از تشنگی پا به زمین کوبیدم.... چشمه ای نجوشید... ارباب رضایت ندادی...</span></p> <span dir="RTL" style="font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(0, 0, 102);" lang="FA">حال میگویم باشد... راضیم به رضای حق....لااقل رخصت بده! پادرمیانی کن!!شفاعت کن تا که شاید بشود<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>کمی از عطش چشمانم را با شراره های طلایی گنید امام رئوف سیراب کنم..</span> text/html 2012-01-29T05:50:49+01:00 sade-sepid.mihanblog.com سپیده به قول قدیم هایم: می نگارم تا بگویم هستم!!! http://sade-sepid.mihanblog.com/post/8 <span style="color: rgb(0, 51, 51);">السلام... </span><br style="color: rgb(0, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 51, 51);">امروز کمی بالا و پایین کردم این صفحات وب را</span><br style="color: rgb(0, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 51, 51);">این خبرگزاری ها را</span><br style="color: rgb(0, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 51, 51);">این امتحانات سخت سختمان گذشت و منتظر نمره ها که هستیم و انتظااااار.....</span><br style="color: rgb(0, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 51, 51);">داشتم می گفتم</span><br style="color: rgb(0, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 51, 51);">خبرگزاری ها را بالا و پایین کردم</span><br style="color: rgb(0, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 51, 51);">از دو ماه قبل به این طرف که سرم را بسیار شلوغ کردم با فعالیت ها ی عام المنفعه و پروژه های درسی و اینها</span><br style="color: rgb(0, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 51, 51);">و بعد ازجریان پراندن ویندوز به این سو که با پراندن اجباری فید های وبلاگ ها و سایت هایی که با کلی شور و شوق ذخیره نموده بودم ؛ همراه بود. دیگر هیچ فیدی را ذخیره نکرده بودم.</span><br style="color: rgb(0, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 51, 51);">امروز دلم لک زده بود برای آن وبلاگ ها و نویسنده های پرشورشان.</span><br style="color: rgb(0, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 51, 51);">ولی اسامی یادم نبود. که دوباره بروم سراغشان. راستش بیشتر حال و حوصله و مجالش را نداشتم.</span><br style="color: rgb(0, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 51, 51);">این وبلاگ بی نوای بنده هم که گرفتار این حالی به حالی های نگارش گرش شده.... چه میکشد!!!! اصلا مانده که فلسفه ی وجودیش چیست!!!! آن هم بعد از آن عملیات انتحاری حذف خواهر بزرگه اش!</span><br style="color: rgb(0, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 51, 51);">داشتم میگفتم!!!!</span><br style="color: rgb(0, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 51, 51);">دلم لک زده برای چند نوشتار نااااااب که همچین نیم ساعتی مارا ببرد در فکر و ترک های سقف را کشف کنیم... تا به ناگاه آوار نشود بر سرمان ..</span><br style="color: rgb(0, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 51, 51);">حالا کسی نیست که بگوید تو که لالایی بلدی چرا خودت بیداری!!!! خودت بنویس. ناب.. شاید مرهم دل کس دیگری شد!!! </span><br style="color: rgb(0, 51, 51);"><span style="color: rgb(0, 51, 51);">شاید تحولی چند رخ داد و هی نگاشتیم از اکتشافات جدیدِ روزهای تکراری که رنگ بدهد کمی به این سلول های خاکستری مان به امید خدا!!!!</span><br><hr style="width: 100%; height: 2px;"><span style="color: rgb(102, 0, 0);">+ </span>حال پی نوشت و پس نوشت و بعدالتحریر و آخر نوشت نیست.<br><br><span style="color: rgb(102, 0, 0);">+</span>دیروز<br> ما زندگی را<br> به بازی گرفتیم<br> امروز، او<br> ما را ...<br> فردا ؟ <br><br><font size="2"><a style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0);" href="http://bachehayeghalam.ir/go.php?vid=20110" target="" title="حتما سر بزنید.+++"><div style="text-align: center;">++++++++++++++++++&nbsp; تنهـــــا امید ++++++++++++++++</div></a></font><a href="http://bachehayeghalam.ir/go.php?vid=20110" target="" title="حتما سر بزنید.+++"><div style="text-align: center;"><br></div></a> text/html 2012-01-23T12:55:21+01:00 sade-sepid.mihanblog.com سپیده هنگام رسیدن http://sade-sepid.mihanblog.com/post/7 <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><br></font><div style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);" size="2">ای آرزوی اولین گام ِ رسیدن</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);" size="2">بر جاده‌های بی‌سرانجام ِ رسیدن</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);" size="2">***</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);" size="2">كار جهان جز بر مدار آرزو نیست</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);" size="2">با این همه دل‌های ناكام ِ رسیدن</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);" size="2">***</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);" size="2">كی می‌شود روشن به رویت چشم من، كی؟</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);" size="2">وقتِ گل نی بود هنگام ِ رسیدن؟</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);" size="2">***</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);" size="2">دل در خیال رفتن و من فكر ماندن</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);" size="2">او پخته‌ی راه است و من خام ِ رسیدن</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);" size="2">***</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);" size="2">بر خامی‌ام نام ِ تمامی می‌گذارم</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);" size="2">بر رخوت درماندگی نام ِ رسیدن</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);" size="2">***</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);" size="2">هرچه دویدم جاده از من پیش‌تر بود</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);" size="2">پیچیده در راه است ابهام ِ رسیدن</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);" size="2">***</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);" size="2">از آن كبوترهای بی‌پروا كه رفتند</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);" size="2">یك مشت پر جا مانده بر بام ِ رسیدن</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);" size="2">***</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);" size="2">ای كالِ دور از دسترس! ای شعر تازه!</font><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 153);" size="2">می‌چینمت اما به هنگام ِ رسیدن</font><br><br>مرحوم قیصر امین پور<br></div><br style="color: rgb(0, 0, 0);"> text/html 2012-01-10T09:12:33+01:00 sade-sepid.mihanblog.com سپیده به شهیـــد ...... http://sade-sepid.mihanblog.com/post/6 <p> </p><p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA"><span style="color: rgb(0, 102, 0);">سلام</span> به <span style="color: rgb(153, 0, 0);">خدا</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">به <span style="color: rgb(153, 0, 0);">شهید</span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; " align="center"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">-----</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">ما آدم ها که پا دراین دنیا می گذاریم... قلب کوچکی داریم. اندازه ی یک مشت. وقتی هم که انگشت کوچک مادر را در میان دستانمان حس می کنیم . محکم فشارش می دهیم... محکم نگه اش میداریم. انگار که همین الان است دوباره ازین جهان هم کنده بشویم. تجربه ی سختی بود آمدن به این دنیا... خاطراتش تا وقتی که اطرافمان را رنگی رنگی ندیده ایم و جذب اسباب بازی هایش نشده ایم در ذهنمان موج میزند. برای همین هم هست که انگار دوست نداریم چشم ها را باز کنیم... هنوز زمزمه های فرشته ها را می شنویم... همان موقع ها که هنوز یاد نگرفته ایم بگوییم بابا ... مامان...</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">آن موقع ها احوال خدا را هم می دانیم...نوازش هایش را احساس می کنیم... دلداری هایش را می شنویم.... ماموریت مان را با خودمان هی تکرار می کنیم...هی تکرار می کنیم.... هی تکرار می کنیم....</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">کمی که بزرگتر شدیم به درخت ها سلام می کنیم.... برای گنجشک ها داستان می سازیم.... از خوردن دانه های برنج عذاب وجدان داریم و به فکر زجه هایش هنگام خورد شدن زیر دندان های شیری مان هستیم...</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">کمی که بزرگتر شدیم ... کارهای چند سال قبلمان احمقانه می شود. ماموریت مان یادمان رفته .... به کارهای بزرگتری که باید انجام بدهیم متمرکز میشویم...</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">عده ای درگیر دنیا میشوند... و برنده ی تمام بازی های آن ... و استاد تمام ترفند ها و تقلب هایش...</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">عده ای هم انگار محکم دست خدا را نگه داشته اند... بازهم به آسمان مثل کودکی هایشان زل میزنند ولی این بار معنی تمام حرفهای درگوشی ابرها را می فهمند... باز هم<span>&nbsp; </span>اول سیب ها را بو می کشند و بعد با احترام تمام می خورندشان... همه اش می خواهند ماموریتشان یادشان بیاید...قدم هایشان را برای لبخند های خدایشان بر میدارند...این آدم ها لطافت نگاهشان را حفظ میکنند.<span>&nbsp; </span>زلالی تمام رودهای بهشت را از چشمانشان منعکس می کنند...این آدم ها برای خانواده هایشان اسطوره هستند... برای اطرافیانشان. ولی لیاقت بالاترین ها را دارند.... و ... پر میکشند.... روحشان را با لقاالله سیراب می کنند و... چشمه ای می شوند برای وجود تشنه ی زمینی های جا مانده.... و می شوند شهیدی که هر کسی با او راز و نیاز میکند... و واسطه ی فیض و برکات خدایشان میکنندش...</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">هر قطره ی خون شهید دریاست...هر قطره اش 6 امتیاز دارد... جایزه اش هم تولد یک شهید دیگر است... یک اسطوره ی دیگر... یک آینه ی دق دیگر برای شیاطین عالم..... یک سرباز دیگر برای لشکر خدا.... </span></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA">آی ترسو ها...حواستان خوب جمع باشد....بچه های این سرزمین راه های پر پیچ و خم آسمانی را از جاده های هموار زمینی بیشتر دوست دارند... سیاه چاله های مرگی که شما در سر راهشان میسازید برایشان دروازه های بهشت است.... قسم به خدایی که در اولین وحی اش به محمد(ص) قسم خورد به قلم و سطر سطری که نوشته می شود.... خاکی که خون شهید رویش ریخته شده سجده گاه قلب های ماست..... حواستان خوووب جمع باشد....</span></p> <span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; " lang="FA"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">جوان های این سرزمین با نور علمشان چشم های همه تان را کور خواهند کرد... انشا الله......</span></span>